Menu główne

Ubezpieczenie wyposażenia domu

Ubezpieczenie wyposażenia domu to oferta ubezpieczeniowa przygotowana we współpracy z PZU SA skierowana do Abonentów Orange Polska posiadających tytuł prawny do lokalu (prawo własności lub inny tytuł prawny), w którym znajduje się ubezpieczane wyposażenie domu/ mieszkania.

Pakiet ubezpieczenia wyposażenia domu obejmuje:

 • ubezpieczenie ruchomości domowych i elementów stałych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wariant ubezpieczeniaUbezpieczenie wyposażenia domu 10Ubezpieczenie wyposażenia domu 20Ubezpieczenie wyposażenia domu 30
Wysokość miesięcznej składki16,00 zł29,00 zł49,00 zł
Suma Ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów10 000 zł20 000 zł30 000 zł
Suma Gwarancyjna dla odpowiedzialności cywilnej50 000 zł100 000 zł150 000 zł

 Ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem to:

 • meble, sprzęt zmechanizowany, pozostałe urządzenia domowe, dywany
 • odzież, książki, inne przedmioty osobistego i domowego użytku
 • sprzęt audiowizualny w tym anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz, sprzęt komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne i inny sprzęt elektroniczny
 • wyroby ze srebra, złota lub platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne
 • pieniądze i inne środki płatnicze
 • rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie (sprzęt rehabilitacyjny)
 • części zamienne do samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie
 • rośliny doniczkowe (z wyjątkiem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych)
 • zwierzęta domowe – psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żołwie lub ryby akwariowe (z wyjątkiem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych).

Stałe elementy objęte ubezpieczeniem to:

 • wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związane z podłożem
 • kominki, piece kuchenne, schody wewnętrzne, antresole
 • tynki i powłoki malarskie, podwieszane sufity, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach
 • zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, markizy, zabudowania balkonu i tarasu
 • instalacje: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjna, monitorująca lub przeciwpożarowa, znajdujące się w obrębie miejsca ubezpieczenia wraz z ich wyposażeniem i oprzyrządowaniem
 • instalacje: elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, CO, znajdujące się w obrębie lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z ich wyposażeniem lub oprzyrządowaniem
 • meble kuchenne na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe
 • solary zainstalowane na zewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego lub budynku niemieszkalnego

Odpowiedzialność cywilna objęta ubezpieczeniem to odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego, wyrządzone przez:

 • ubezpieczonego i osoby bliskie pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • pomoc domową zatrudnioną przez ubezpieczonego, wykonującą prace pomocnicze w gospodarstwie domowym.


Dodatkowo w tym pakiecie objęta ubezpieczeniem jest także odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego i wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Zakres ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów dotyczy:

 • zdarzeń losowych
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku (w miejscu ubezpieczenia lub poza miejscem ubezpieczenia)
 • przepięcia
 • dewastacji (także na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi)

Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:

szkody wyrządzone w miejscu ubezpieczenia

 • wskutek użytkowania miejsca ubezpieczenia w tym szkody wyrządzone w następstwie nieumyślnego zalania
 • wskutek użytkowania wózka inwalidzkiego bez napędu mechanicznego
 • wskutek wykonywania czynności życia prywatnego
 • przez posiadane zwierzęta domowe

szkody powstałe w związku z posiadaniem posesji wskutek nieuprzątnięcia lub nienależytego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnikow położonych wzdłuż tej posesji

W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane są także koszty:

 • wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody
 • obrony w związku ze zgłoszonym roszczeniem:
 1. koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego
 2. koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym
 3. koszty postępowań sądowych: mediacje , postepowanie pojednawcze, opłaty administracyjne

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem Infolinii 501 030 030 (opłata według Twojego planu taryfowego).

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?